Bảo vệ áp tải ( Tiền, hàng hóa...)

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, việc tự mình vận chuyển các khoản tiền lớn hay kim loại quý là hết sức nguy hiểm. Nó không chỉ khiến bạn bị lấy đi toàn bộ tài sản mà thậm chí tính mạng hay sức khỏe của bạn cũng bị đe dọa. Vì vậy bạn có thể tin tưởng và giao phó việc này cho lực lượng bảo vệ của ISG Quốc tế
Dịch vụ áp tải tiền và hàng hóa quan trọng được phân ra làm 4 nội dung chính gồm:
- Cung cấp nhân viên an ninh áp tải tiền không bao gồm xe chuyên dụng.
- Cung cấp nhân viên an ninh bao gồm cả xe chuyên dụng.
- Áp tải tiền và hàng hóa quan trọng có kèm theo cả đại diện của khách hàng.
- Thực hiện áp tải tiền và hàng hóa quan trọng một cách độc lập

Chia sẻ